Oferta

Ulgi podatkowe

Obejmuje:

 • przeprowadzenie oceny potencjału do skorzystania z ulgi B+R,
 • dokonanie mapowania procesów badawczo-rozwojowych,
 • identyfikacja kosztów kwalifikowanych,
 • przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz obsługa procesu uzyskania takiej interpretacji,
 • wsparcie w przygotowaniu ewidencji rachunkowej i dokumentacji projektowej,
 • asysta w rozliczeniu ulgi B+R,
 • przeprowadzenie szkolenia z zasad rozliczania ulgi,
 • przeprowadzenie audytu oraz kontroli wykorzystania ulgi B+R,
 • zapewnienie bieżącego wsparcia po wdrożeniu ulgi oraz w przypadku potrzeby konsultacji księgowej,
 • reprezentacja w ewentualnym postępowaniu podatkowym czy sądowym w zakresie ulgi B+R.

Obejmuje:

 • dokonanie analizy potencjału firmy pod kątem wdrożenia IP Box,
 • zapewnienie kompleksowej obsługi procesu wdrożenia instrumentu IP Box,
 • przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz obsługa procesu uzyskania takiej interpretacji,
 • opracowanie modelu ustalania dochodu kwalifikowanego,
 • zapewnienie bieżącego wsparcia po wdrożeniu ulgi oraz w przypadku potrzeby konsultacji księgowej,

Obejmuje:

 • dokonanie analizy potencjału do skorzystania z ulgi,
 • pomoc w przygotowaniu ewidencji rachunkowej i dokumentacji zakupowej,
 • pomoc w dokonaniu kalkulacji ulgi,
 • przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz obsługa procesu uzyskania takiej interpretacji,
 • zapewnienie bieżącego wsparcia po wdrożeniu ulgi oraz w przypadku potrzeby konsultacji księgowej,

Obejmuje:

 • dokonanie analizy potencjału do skorzystania z ulgi,
 • pomoc w przygotowaniu ewidencji rachunkowej i dokumentacji kosztowej,
 • pomoc w dokonaniu kalkulacji ulgi,
 • przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz obsługa procesu uzyskania takiej interpretacji,
 • zapewnienie bieżącego wsparcia po wdrożeniu ulgi oraz w przypadku potrzeby konsultacji księgowej.

Obejmuje:

 • przeprowadzenie oceny potencjału do skorzystania z ulgi,
 • dokonanie analizy i kwalifikacji dokonywanych czynności pod kątem procesów sponsoringowych,
 • identyfikacja kosztów kwalifikowanych,
 • przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz obsługa procesu uzyskania takiej interpretacji,
 • wsparcie w przygotowaniu ewidencji rachunkowej,
 • asysta w rozliczeniu ulgi,
 • przeprowadzenie audytu oraz kontroli wykorzystania ulgi,
 • zapewnienie bieżącego wsparcia po wdrożeniu ulgi oraz w przypadku potrzeby konsultacji księgowej.

DORADZTWO PODATKOWE

Obejmuje:

 • stałe doradztwo podatkowe (także e-mailowe i telefoniczne), informowanie klientów o zmianach przepisów podatkowych, które mogą mieć wpływ na ich działalność
 • audyty podatkowe, które obejmują analizę wybranych obszarów (podatek dochodowych, VAT, PCC) oraz doradztwo w obszarze zgłaszania schematów podatkowych (MDR)
 • doradztwo transakcyjne dotyczące konkretnych składników majątku, które mają podlegać transakcji (np. sprzedaż / aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa/ udziałów)
 • uzyskiwanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego
 • doradzanie Klientom w modyfikacji lub zmianie ryzykownej formy działalności, przy zachowaniu analogicznej efektywności podatkowej

Obejmuje:

 • planowanie, doradztwo i wdrożenia kompleksowych restrukturyzacji podatkowych zwiększających bezpieczeństwo prawno-podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej
 • ograniczenie odpowiedzialności majątkiem osobistym za zobowiązania spółki, zarówno ze strony właścicieli, jak i członków zarządu
 • zachowanie możliwie najniższego obciążenia podatkowego tworzonej struktury organizacyjno-właścicielskiej
 • przekazanie biznesu w ręce następnego pokolenia z uwzględnieniem różnych interesów oraz z gwarancją płynnego przejęcia przedsiębiorstwa
 • zakres działań obejmuje m.in.:
  - przekształcenie jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek cywilnych w spółki prawa handlowego
  - raporty przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części
  - doradztwo przy sukcesjach firm rodzinnych
  - restrukturyzację spółek kapitałowych
  - przekształcenie spółek osobowych (np. spółki komandytowo-akcyjnej) w inne spółki osobowe (jawne lub komandytowe)

Obejmuje:

 • wsparcie kancelarii prawnych w zakresie profesjonalnych usług doradztwa podatkowego w projektach realizowanych dla końcowego Klienta
 • współpracę z podmiotami świadczącymi m.in. usługi księgowe i administracyjne, doradztwo biznesowe i ekonomiczne, usługi biegłych rewidentów i innych
 • prowadzenie szkoleń podatkowych dla naszych Klientów (stacjonarnie lub on-line), z zagadnień podatkowych budzących szczególne wątpliwości, jak np. schematy podatkowe, ulga B+R itp

Obejmuje:

 • doradztwo w zakresie analizy opłacalności oraz spełnienia warunków do wyboru systemu estońskiego CIT;
 • pomoc w przeprowadzeniu wdrożenia nowego systemu opodatkowania, w tym wsparcie przy sporządzaniu korekty wstępnej;
 • optymalne kształtowanie struktury z przeznaczeniem do korzystania z ryczałtu estońskiego.  

Obejmuje:

 • reprezentację Klientów podczas kontroli podatkowych i postępowań podatkowych
 • ochronę interesów właścicieli, członków zarządów oraz głównych księgowych w ewentualnym postępowaniu karno-skarbowym
 • sporządzanie zastrzeżeń do protokołów kontroli, odwołań i zażaleń
 • przygotowanie skarg do WSA i skarg kasacyjnych do NSA, w tym i reprezentację w postępowaniach przed tym sądami


Gwarantujemy praktyczne podejście i doświadczenie, które częstokroć procentuje w postaci uchylenia niekorzystnych, wadliwych decyzji.

DORADZTWO PRAWNE

Obejmuje:

 • doradztwo przy wyborze optymalnych form zatrudniania pracowników, wspólników, członków zarządów spółek kapitałowych
 • opiniowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów zlecenia, umów o dzieło, czy współpracy B2B oraz sporządzanie dokumentacji niezbędnej w procesie rozwiązywania tychże umów
 • obsługę zakładów pracy chronionej oraz doradzamy w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych
 • sporządzanie pełnej dokumentacji z obszaru HR, w tym także w zakresie zapewnienia zgodności działania pracodawcy z powszechnie obowiązującymi przepisami poprzez wdrożenie odpowiednich:
  - regulaminów
  - kodeksów etyki
  - procedur antymobbingowych
  - procedur zgłaszania nieprawidłowości whistleblowing
  - procedur dot. przetwarzania danych osobowych
 • przygotowanie umów o poufności oraz umów o zakazie konkurencji dopasowanych do potrzeb Klienta, uwzględniających charakter oraz specyfikę prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
 • opracowywanie oraz wdrażanie w zakładach pracy nowych systemów czasu pracy, wynagradzania oraz premiowania, umożliwiających rozwój biznesu Klienta, motywowanie pracowników oraz zapewnienie bezpieczeństwa prawnego
 • doradztwo w zakresie współpracy z agencjami pracy tymczasowej oraz podmiotami oferującymi usługi outsourcingowe
 • sporządzanie umów outsourcingowych, umów o świadczenie usług oraz umów z agencjami pracy tymczasowej
 • wsparcie procesie zatrudniania cudzoziemców
 • dokonywanie audytów w zakresie prawidłowej podstawy prawnej zatrudniania cudzoziemców


Ponadto dysponujemy bogatym doświadczeniem w doradztwie w zakresie stosunków pracowniczych w procesach przeobrażeń kapitałowych podmiotów gospodarczych, fuzji, podziałów i przejęć. Oferujemy pełną obsługę procesu transformacji.

Obejmuje:

 • Opracowywanie wzorców umownych (regulaminy świadczenia usług, regulaminy konkursów i promocji)

 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działań reklamowych (nieuczciwa konkurencja, znaki towarowe
  ograniczenia w zakresie tworzenia reklam)

 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z marketingiem elektronicznym i telemarketingiem

 • Opracowywanie strategii dystrybucji towarów z uwzględnieniem optymalizacji ryzyk prawnych

 • Bieżące doradztwo umożliwiające podejmowanie decyzji gospodarczych w szybkim świecie handlu internetowego


W ramach specjalizacji związanej z prawem internetu świadczymy usługi odpowiadające oczekiwaniom biznesu e-commerce. 

Doradzamy naszym klientom w prowadzeniu sklepów internetowych i serwisów internetowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

Łączymy wiedzę z zakresu prawa reklamy z ochroną danych osobowych i prawem autorskim.

Obejmuje:

 • Przeprowadzanie audytów zgodności z RODO zakończonych raportem

 • Wdrażanie uwag wskazanych w raporcie

 • Przygotowywanie dokumentacji obejmującej m.in.
  - politykę ochrony danych osobowych
  - wzory umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
  - wzór rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
  - wzór rejestru kategorii czynności przetwarzania
  - wzory klauzul informacyjnych
  - wzory klauzul zgody
  - rejestr incydentów
  - politykę Privacy by Design, Politykę Privacy by Default

 • Prowadzenie szkoleń dedykowanych dla personelu

 • Audyty powdrożeniowe

 • Okresowe audyty zgodności

 • Wsparcie prawne dla IOD


Od kilku lat hasło RODO nieodmiennie pojawia się w świecie biznesu w wielu możliwych konfiguracjach.

Niezależnie od tego czy mamy do czynienia z kilkuosobowym przedsiębiorstwem czy podmiotem zatrudniającym ponad 1000 osób, z uwagą przyglądamy się zachodzącym w nim procesom, analizujemy zdobyte dane i skutecznie wdrażamy regulacje dotyczące ochrony danych osobowych.

Zespół naszej kancelarii przeprowadził ponad 50 audytów zgodności z RODO w wielu gałęziach biznesu. Bazując na doświadczeniu i szerokiej bazie wzorców sprawnie przeprowadzamy proces dostosowawczy.

Obejmuje:

 • Prowadzenie audytu zgodności obejmującego:
  - identyfikację ryzyk związanych z prowadzoną działalnością
  - analizę środowiska etycznego organizacji

 • Doradztwo w zakresie budowy systemów zarządzania zgodnością

 • Tworzenie polityk i procedur wewnętrznych

 • Prowadzenie okresowych kontroli zgodności

 • Prowadzenie szkoleń w zakresie spełniania zgodności z przepisami i wewnętrznymi procedurami etycznymi

 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych dla personelu

 • Bieżące doradztwo w zakresie zgodności w codziennej aktywności biznesowej


Działalność regulatorów oraz działalność ustawodawcza tworzą rzeczywistość prawną, w której prowadzenie biznesu może być skomplikowane.

Oferujemy naszym klientom wsparcie w zakresie analizy procesów biznesowych, celem zapewnienia zgodności z regulacjami prawnymi. 

Dostosowujemy rozwiązania do specyfiki i branży w jakiej funkcjonuje nasz Klient.

Obejmuje:

 • Przygotowywanie i negocjowanie umów związanych z obrotem prawami własności intelektualnej (praw do utworów literackich, muzycznych, audiowizualnych, artystycznych  wykonań, fonogramów, wideogramów, programów komputerowych),

 • Prowadzenie audytów prawnych w zakresie przedmiotów własności intelektualnej w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej

 • Opracowywanie strategii ochrony praw autorskich oraz praw własności przemysłowej w organizacji – od momentu powstania utworu lub produktu poprzez wdrożenie i rozpowszechnianie na rynku

 • Opracowywanie strategii ochrony know-how organizacji i tajemnicy przedsiębiorstwa

 • Bieżące doradztwo umożliwiające podejmowanie decyzji gospodarczych w zakresie prawa autorskiego

 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych dla personelu organizacji


Nigdy nie zapominamy o podatkowych aspektach działalności organizacji – w każdym możliwym odcieniu biznesu. Opiniujemy umowy o pracę, umowy o dzieło i kontrakty zawierające elementy związane z przeniesieniem majątkowych praw autorskich z uwzględnieniem wynikających z tego konsekwencji podatkowych.

Prowadzimy doradztwo i współpracujemy z rzecznikiem Patentowym w zakresie rejestracji patentów i znaków towarowych, zarówno przed polskim Urzędem Patentowym jak i w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante.

Obejmuje:

 • Analiza sytuacji – odpowiedź na pytanie czy dane zachowanie jest czynem nieuczciwej konkurencji czy nie

 • Prowadzenie audytów prawnych w zakresie przedmiotów własności intelektualnej w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej

 • Opracowywanie strategii ochrony praw autorskich oraz praw własności przemysłowej w organizacji – od momentu powstania utworu lub produktu poprzez wdrożenie i rozpowszechnianie na rynku

 • Opracowywanie strategii ochrony know-how organizacji i tajemnicy przedsiębiorstwa

 • Bieżące doradztwo umożliwiające podejmowanie decyzji gospodarczych w zakresie prawa autorskiego

 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych dla personelu organizacji


Każdy przedsiębiorca jest graczem na rynku oferowanego przez siebie produktu lub usługi. Zdarza się, że inni gracze nie podzielają tych samych zasad opartych na „kupieckiej uczciwości”. W takiej sytuacji, wspieramy naszych klientów i bronimy przed naruszaniem praw.

Ciasteczka
Strona www.kms-kancelaria.pl prowadzona jest przez KMS Skibicki spółka partnerska doradcy podatkowi i radcy prawni z siedzibą w Poznaniu, wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz korzystania z wtyczek społecznościowych (Facebook, LinkedIN).

Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików cookies, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce albo opuszczenie strony. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.