ESTOŃSKI CIT, CZ. 1

 

Autor:
Michał Skibicki
doradca podatkowy, wspólnik zarządzający

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych czy Fundusz Inwestycyjny – o co chodzi z tzw. Estońskim ClTem ?

Nowe zasady opodatkowania dla spółek kapitałowych, które Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić już od 1 stycznia 2021 r. mają być proste, przejrzyste i korzystne dla wszystkich spółek. MF przewiduje, iż kryteria estońskiego ClTu spełni aż 90% spółek kapitałowych. O tym, czy faktycznie nowe regulacje uproszczą sposób rozliczania się z fiskusem zweryfikują przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na wybór tej formy opodatkowania. Okres testowy nie może być jednak krótszy niż 4 lata,, chyba że w tym czasie podatnik naruszy zasady korzystania z estońskiego CITu.

Odważni przedsiębiorcy, którzy podejmą ryzyko testowania nowych regulacji podatkowych, muszą wiedzieć, na co się przygotować i z czym będą musieli się zmierzyć. W tym celu, w serii artykułów, postaram się przybliżyć założenia nowych regulacji, ponieważ nie sposób ich streścić w jednym wpisie.

Na dobry początek – czym jest Estoński CIT, kto może z niego skorzystać i co jeszcze trzeba o nim wiedzieć?

Zacznijmy od celu regulacji, którym jest — zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy wprowadzenie proinwestycyjnego systemu opodatkowania osób prawnych, a w konsekwencji wsparcie płynności, tych podatników, dla których utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje czy zaburzone warunki konkurencji odgrywają fundamentalną rolę w istnieniu lub rozwijaniu przedsiębiorstwa

W projekcie przewidziane zostały dwa alternatywne warianty opodatkowania, tj.:

1) ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, czyli system wiążący dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegający na znacznej modyfikacji podstawowych zasad opodatkowania, obowiązujących w ustawie o CIT (zmianie ulega m.in. moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe) zwany w projekcie ustawy: ryczałtem.

W powyższym wariancie przedmiotem opodatkowania będzie dochód z tytułu:

 • podzielonego zysku,
 • zysku przeznaczonego na pokrycie strat, jeżeli powstały w okresie poprzedzającym opodatkowanie ryczałtem,
 • ukrytych zysków,
 • wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
 • zmiany wartości składników majątku,
 • nieujawnionych operacji gospodarczych, a w przypadku podatnika, który zakończył stosowanie opodatkowania ryczałtem (w tym w wyniku przejęcia przez inny podmiot) — dochód ustalony w wysokości sumy zysku netto osiągniętego w każdym roku podatkowym stosowania tego opodatkowania w części, w jakiej zysk ten nie był wcześniej (w okresie opodatkowania ryczałtem) podzielonym zyskiem lub nie został przeznaczony na pokrycie straty.

2) specjalny fundusz inwestycyjny, który w sensie ekonomicznym umożliwia szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych z uwzględnieniem dotychczasowych („klasycznych”) zasad opodatkowania, obowiązujących w ustawie o CIT.

Wybierając tę opcję, Spółka będzie mogła stosować dotychczasowe zasady opodatkowania, w tym ulgi podatkowe, a dodatkowo skorzystać ze specjalnego funduszu inwestycyjnego. Fundusz będzie się wiązał z koniecznością założenia specjalnego rachunku inwestycyjnego. Spółka będzie musiała również opracować kilkuletni plan inwestycji, złożyć go do naczelnika urzędu skarbowego, a przeznaczone na niego środki wpłacać na ten fundusz. Dokonywane od niego odpisy zaliczane będą następnie do kosztów uzyskania przychodu.

Jak wyraźnie widać z powyższego syntetycznego opisu, liczba nowych pojęć i rozwiązań jest długa, niezbyt prosta a dodatkowo wiąże się z licznymi ograniczeniami (co zostanie szczegółowo przybliżone w kolejnych artykułach).

Kto może skorzystać z nowych regulacji?

Wyboru tej formy opodatkowania będą mogły dokonać podmioty, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. wyłącznie spółki kapitałowe, czyli spółki sp. z o.o. lub S.A. (nie obejmie on SKA pomimo, że są podatnikami ClT), których udziałowcami lub akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne,
 2. spółki których przychody nie przekraczają 50 mln zł,
 3. podmioty niepowiązane.

Nie mogą wybrać tego sposobu opodatkowania Spółki, które posiadają:

 • udziały lub akcje w kapitale innej spółki,
 • tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania,
 • ogół praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub inne prawa majątkowe związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel/fundator lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym,
 1. spółki, których przychody z tzw. działalności pasywnej (np. z odsetek, wierzytelności, poręczeń, gwarancji, ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych) muszą stanowić mniej niż połowa przychodów ogółem,
 2. podmioty zatrudniające średniorocznie minimum 3 pracowników,

Wyłączone są w konsekwencji m.in. przedsiębiorstwa finansowe, instytucje pożyczkowe itp., a także spółki działające w specjalnej strefie ekonomicznej, będące w stanie upadłości lub likwidacji, utworzone w wyniku podziału lub połączenia (te podmioty będą mogły skorzystać z tej formy opodatkowania najwcześniej w drugim roku podatkowym po rozpoczęciu działalności, tj. po podziale lub połączeniu).

Co jeszcze należy wiedzieć?

W kolejnych wpisach zajmę się analizą takich zagadnień, jak:

 1. ustalanie podstawy opodatkowania,
 2. nakłady inwestycyjne — wymogi ich wzrostu oraz ograniczenia w wydatkach,
 3. stawki podatkowe i zasady opodatkowania po przekroczeniu 50 mln zł przychodów,
 4. zasady funkcjonowania specjalnego funduszu inwestycyjnego.

Całościowa analiza regulacji powinna pomóc w podjęciu świadomej decyzji o skorzystaniu z nowych rozwiązań podatkowych oraz na uniknięcie pułapek podatkowych nowych regulacji.

Ciasteczka
Strona www.kms-kancelaria.pl prowadzona jest przez KMS Skibicki spółka partnerska doradcy podatkowi i radcy prawni z siedzibą w Poznaniu, wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz korzystania z wtyczek społecznościowych (Facebook, LinkedIN).

Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików cookies, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce albo opuszczenie strony. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.