ZAUFANIE
ZAANGAŻOWANIE
DOŚWIADCZENIE
ZOBACZ WIĘCEJ
SPECJALIZUJEMY SIĘ
W PODATKACH
KONTRAKTACH, RODO
I COMPLIANCE
ZOBACZ WIĘCEJ
DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO
TWOJEGO BIZNESU
ZOBACZ WIĘCEJ

DORADZTWO PODATKOWE

Obejmuje:

 • stałe doradztwo podatkowe (także e-mailowe i telefoniczne), informowanie klientów o zmianach przepisów podatkowych, które mogą mieć wpływ na ich działalność
 • audyty podatkowe, które obejmują analizę wybranych obszarów (podatek dochodowych, VAT, PCC) oraz doradztwo w obszarze zgłaszania schematów podatkowych (MDR)
 • doradztwo transakcyjne dotyczące konkretnych składników majątku, które mają podlegać transakcji (np. sprzedaż / aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa/ udziałów)
 • uzyskiwanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego
 • doradzanie Klientom w modyfikacji lub zmianie ryzykownej formy działalności, przy zachowaniu analogicznej efektywności podatkowej

Obejmuje:

 • planowanie, doradztwo i wdrożenia kompleksowych restrukturyzacji podatkowych zwiększających bezpieczeństwo prawno-podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej
 • ograniczenie odpowiedzialności majątkiem osobistym za zobowiązania spółki, zarówno ze strony właścicieli, jak i członków zarządu
 • zachowanie możliwie najniższego obciążenia podatkowego tworzonej struktury organizacyjno-właścicielskiej
 • przekazanie biznesu w ręce następnego pokolenia z uwzględnieniem różnych interesów oraz z gwarancją płynnego przejęcia przedsiębiorstwa
 • zakres działań obejmuje m.in.:
  - przekształcenie jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek cywilnych w spółki prawa handlowego
  - raporty przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części
  - doradztwo przy sukcesjach firm rodzinnych
  - restrukturyzację spółek kapitałowych
  - przekształcenie spółek osobowych (np. spółki komandytowo-akcyjnej) w inne spółki osobowe (jawne lub komandytowe)

Obejmuje:

 • wsparcie kancelarii prawnych w zakresie profesjonalnych usług doradztwa podatkowego w projektach realizowanych dla końcowego Klienta
 • współpracę z podmiotami świadczącymi m.in. usługi księgowe i administracyjne, doradztwo biznesowe i ekonomiczne, usługi biegłych rewidentów i innych
 • prowadzenie szkoleń podatkowych dla naszych Klientów (stacjonarnie lub on-line), z zagadnień podatkowych budzących szczególne wątpliwości, jak np. schematy podatkowe, ulga B+R itp

Obejmuje:

 • wdrażanie ulgi B+R w tym doradztwo w przygotowaniu dokumentacji 
 • analiza i opracowywanie dokumentacji wymaganej do rozliczania ulgi IP Box
 • doradztwo w zakresie innych ulg w tym na ekspansję, robotyzację i ulga sponsoringowa oraz inne ulgi

Obejmuje:

 • doradztwo w zakresie analizy opłacalności oraz spełnienia warunków do wyboru systemu estońskiego CIT;
 • pomoc w przeprowadzeniu wdrożenia nowego systemu opodatkowania, w tym wsparcie przy sporządzaniu korekty wstępnej;
 • optymalne kształtowanie struktury z przeznaczeniem do korzystania z ryczałtu estońskiego.  

Obejmuje:

 • reprezentację Klientów podczas kontroli podatkowych i postępowań podatkowych
 • ochronę interesów właścicieli, członków zarządów oraz głównych księgowych w ewentualnym postępowaniu karno-skarbowym
 • sporządzanie zastrzeżeń do protokołów kontroli, odwołań i zażaleń
 • przygotowanie skarg do WSA i skarg kasacyjnych do NSA, w tym i reprezentację w postępowaniach przed tym sądami


Gwarantujemy praktyczne podejście i doświadczenie, które częstokroć procentuje w postaci uchylenia niekorzystnych, wadliwych decyzji.

DORADZTWO PRAWNE

Obejmuje:

 • obsługę całościową procesów tworzenia umów nazwanych i nienazwanych w obrocie gospodarczym, począwszy od ustalenia lub wynegocjowania ich zakresu, aż do nadzoru nad ich zawarciem. Przygotowanie i opiniowanie zarówno umów związanych z obrotem gospodarczym, sprzedażą majątku, jak i kontraktów pracowniczych
 • reprezentowanie Klientów na wszystkich etapach dochodzenia do zawarcia umowy, począwszy od etapu ofertowego, tworzenia listów intencyjnych, weryfikacji wiarygodności partnerów biznesowych, prowadzenia negocjacji, zawierania umów przedwstępnych, opracowania tekstów umów, skończywszy na dochodzeniu od kontrahenta prawidłowego wywiązania się ze zobowiązań umownych
 • doradzanie Klientom w zakresie odpowiedniego wyboru rodzaju zabezpieczeń zawieranych umów, prawidłowego ich ustanawiania poprzez tworzenie odpowiedniej dokumentacji lub weryfikację ich treści (np. weksle, gwarancje bankowe oraz inne rodzaje zabezpieczeń kontraktu)
 • weryfikację podatkowych skutków zawarcia kontraktu

Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu umów nienazwanych związanych z szeroko pojętymi procesami logistycznymi, jak również umów zawieranych w procesie budowlanym, zarówno z generalnym wykonawcą, jak i z podwykonawcami.

Gwarantujemy praktyczne podejście przy sporządzaniu umów w zakresie:

 • obrotu własnością intelektualną (licencje, transfery, ochrona praw autorskich, korzystanie ze znaków towarowych)
 • wdrożenia systemów IT
 • działalności typu e-commerce i wszelkich usług opartych na Internecie
 • korzystania ze składników majątku przedsiębiorstw (najem, dzierżawa, leasing itp.)
 • outsourcingu różnego rodzaju usług


Przy tworzeniu wszelkiego rodzaju umów uwzględniamy kwestię związane z ograniczeniami swobody kontraktowania wynikającymi z przepisów prawa konkurencji oraz prawa konsumenckiego.

Wspieramy naszych Klientów w negocjacjach, gwarantując biznesowe podejście do zawieranego kontraktu, przy zachowaniu wysokich standardów prawnych i klarowności proponowanych rozwiązań.

Obejmuje:

 • doradztwo przy wyborze optymalnych form zatrudniania pracowników, wspólników, członków zarządów spółek kapitałowych
 • opiniowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów zlecenia, umów o dzieło, czy współpracy B2B oraz sporządzanie dokumentacji niezbędnej w procesie rozwiązywania tychże umów
 • obsługę zakładów pracy chronionej oraz doradzamy w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych
 • sporządzanie pełnej dokumentacji z obszaru HR, w tym także w zakresie zapewnienia zgodności działania pracodawcy z powszechnie obowiązującymi przepisami poprzez wdrożenie odpowiednich:
  - regulaminów
  - kodeksów etyki
  - procedur antymobbingowych
  - procedur zgłaszania nieprawidłowości whistleblowing
  - procedur dot. przetwarzania danych osobowych
 • przygotowanie umów o poufności oraz umów o zakazie konkurencji dopasowanych do potrzeb Klienta, uwzględniających charakter oraz specyfikę prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
 • opracowywanie oraz wdrażanie w zakładach pracy nowych systemów czasu pracy, wynagradzania oraz premiowania, umożliwiających rozwój biznesu Klienta, motywowanie pracowników oraz zapewnienie bezpieczeństwa prawnego
 • doradztwo w zakresie współpracy z agencjami pracy tymczasowej oraz podmiotami oferującymi usługi outsourcingowe
 • sporządzanie umów outsourcingowych, umów o świadczenie usług oraz umów z agencjami pracy tymczasowej
 • wsparcie procesie zatrudniania cudzoziemców
 • dokonywanie audytów w zakresie prawidłowej podstawy prawnej zatrudniania cudzoziemców


Ponadto dysponujemy bogatym doświadczeniem w doradztwie w zakresie stosunków pracowniczych w procesach przeobrażeń kapitałowych podmiotów gospodarczych, fuzji, podziałów i przejęć. Oferujemy pełną obsługę procesu transformacji.

Obejmuje:

 • Opracowywanie wzorców umownych (regulaminy świadczenia usług, regulaminy konkursów i promocji)
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działań reklamowych (nieuczciwa konkurencja, znaki towarowe
  ograniczenia w zakresie tworzenia reklam)
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z marketingiem elektronicznym i telemarketingiem


W ramach specjalizacji związanej z prawem internetu świadczymy usługi odpowiadające oczekiwaniom biznesu e-commerce. 

Doradzamy naszym klientom w prowadzeniu sklepów internetowych i serwisów internetowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

Łączymy wiedzę z zakresu prawa reklamy z ochroną danych osobowych i prawem autorskim.

Obejmuje:

 • Przeprowadzanie audytów zgodności z RODO zakończona raportem
 • Wdrażanie uwag wskazanych w raporcie
 • Przygotowywanie dokumentacji obejmującej m.in.
  - politykę ochrony danych osobowych
  - wzory umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
  - wzór rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
  - wzór rejestru kategorii czynności przetwarzania
  - wzory klauzul informacyjnych
  - wzory klauzul zgody
  - rejestr incydentów
  - politykę Privacy by Design, Politykę Privacy by Default
 • Prowadzenie szkoleń dedykowanych dla personelu
 • Audyty powdrożeniowe
 • Okresowe audyty zgodności
 • Wsparcie prawne dla IOD


Od ponad 2 lat hasło RODO nieodmiennie pojawia się w świecie biznesu w wielu możliwych konfiguracjach.

Niezależnie od tego czy mamy do czynienia z kilkuosobowym przedsiębiorstwem czy podmiotem zatrudniającym ponad 1000 osób, z uwagą przyglądamy się zachodzącym w nim procesom, analizujemy zdobyte dane i skutecznie wdrażamy regulacje dotyczące ochrony danych osobowych.

Zespół naszej kancelarii przeprowadził ponad 40 audytów zgodności z RODO w wielu gałęziach biznesu. Bazując na doświadczeniu i szerokiej bazie wzorców sprawnie przeprowadzamy proces dostosowawczy.

Obejmuje:

 • Opiniowanie umów z zagranicznymi kontrahentami naszych klientów
 • Doradzanie przy tworzeniu schematów rozliczeniowych w kontraktach logistycznych
 • Wsparcie w procesie negocjacji ze wskazaniem w szczególności na obszary ryzyka kontraktowego
 • Weryfikację relacji klient - dostawca w odniesieniu do warunków Incoterms
 • Ustalanie zakresu odpowiedzialności przewoźnika za szkodę na gruncie prawa krajowego i CMR
 • Weryfikację warunków umów spedycji i umów przewozu
 • Dochodzenie odszkodowania z tytułu szkody powstałej w przewozie towarów


Uczestniczymy i doradzamy przy opracowywaniu wzorców regulaminów świadczenia usług spedycyjnych i przewozowych. 

Nasza wiedza jest wykorzystywana przez klientów przy zawieraniu umów z operatorami logistycznymi.

Znajomość zagadnień biznesowych związanych z łańcuchem dostaw, poparta wieloletnią praktyką, jest ceniona przez naszych klientów.

Obejmuje:

 • Prowadzenie audytu zgodności obejmującego:
  - identyfikację ryzyk związanych z prowadzoną działalnością
  - analizę środowiska etycznego organizacji
 • Doradztwo w zakresie budowy systemów zarządzania zgodnością
 • Tworzenie polityk i procedur wewnętrznych
 • Prowadzenie okresowych kontroli zgodności
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie spełniania zgodności z przepisami i wewnętrznymi procedurami etycznymi
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych dla personelu
 • Bieżące doradztwo w zakresie zgodności w codziennej aktywności biznesowej


Działalność regulatorów oraz działalność ustawodawcza tworzą rzeczywistość prawną, w której prowadzenie biznesu może być skomplikowane.

Oferujemy naszym klientom wsparcie w zakresie analizy procesów biznesowych, celem zapewnienia zgodności z regulacjami prawnymi. 

Dostosowujemy rozwiązania do specyfiki i branży w jakiej funkcjonuje nasz Klient.

O KANCELARII

Kancelarię KMS Skibicki tworzą doradca podatkowy Michał Skibicki i radca prawny Katarzyna Rudzińska – Skibicka. Dostrzegając, że proponowane przedsiębiorcom na rynku usług prawnych rozwiązania nie w pełni odpowiadają rzeczywistym potrzebom Klienta, postanowiliśmy połączyć zdobyte doświadczenia zawodowe oferując kompleksowe usługi doradztwa podatkowego i prawnego.

Kierujemy się przekonaniem, że wsparcie dla biznesu powinno polegać na proponowaniu w danej sytuacji faktycznej rozwiązań optymalnych ekonomicznie a nie tylko prawnie. Wykorzystujemy wieloletnią praktykę wynikającą z pracy w renomowanych kancelariach prawno-podatkowych oraz jako prawnicy in-house w międzynarodowych korporacjach z korzyścią dla naszych Klientów. Z uwagi na te różnorodne doświadczenia

potrafimy połączyć punkt widzenia zewnętrznego doradcy z biznesowym sposobem podejścia prawnika korporacyjnego do problemów Klienta. Dodatkowo naszą współpracę opieramy na indywidualnym zaangażowaniu i kontakcie partnerów Kancelarii z Klientem.

Kilkanaście lat doświadczenia zawodowego każdego z partnerów zaowocowało przekonaniem, że tylko wszechstronna analiza zagadnień prawnych oraz powiązanych z nimi kwestii podatkowych zapewnia przedsiębiorcy przewagę w obrocie gospodarczym. Z tego powodu praktykę prowadzoną przez partnerów uzupełnia zespół młodych prawników szukających rozwiązań dostosowanych do potrzeb naszych Klientów.

Jesteśmy przekonani, że nasze zaangażowanie i rzetelność stają się dla Klientów wymierną wartością.

ZESPÓŁ

Kancelarię tworzy zespół innowacyjnych i dynamicznych prawników, którzy w swym działaniu z sukcesem łączą doświadczenie i młodość. W skład zespołu wchodzą specjaliści z zakresu różnych dziedzin prawa, w tym e-commerce, prawa pracy, compliance, RODO oraz podatków.

Nasz zespół podejmuje trudne wyzwania wymagające nieszablonowego podejścia do problemu oraz wdraża nowoczesne rozwiązania, uwzględniające nieustannie zmieniające się otoczenie biznesowe.

Głównym atutem zespołu jest komunikatywność i umiejętność utrzymywania trwałych relacji z Klientami. We współpracy z Klientami wykorzystujemy nowoczesne źródła komunikacji. Najważniejsze jest dla nas zaufanie, jakim obdarzają nas Klienci.

Ciasteczka
Strona www.kms-kancelaria.pl prowadzona jest przez KMS Skibicki spółka partnerska doradcy podatkowi i radcy prawni z siedzibą w Poznaniu, wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz korzystania z wtyczek społecznościowych (Facebook, LinkedIN).

Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików cookies, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce albo opuszczenie strony. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.