Zespół

 • Jakub Chabin

  Jakub Chabin
  radca prawny, doradca podatkowy

  Wspiera zespół prawa podatkowego.

  Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie handlowym, prawie cywilnym oraz papierów wartościowych. Jest autorem szeregu wniosków o interpretacje podatkowe zakończonych wydaniem pozytywnej interpretacji oraz skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

  Doradza przy zakładaniu i przekształcaniu spółek, podwyższeniach kapitału, obsłudze zdarzeń korporacyjnych (np. walne zgromadzenia, posiedzenia rad nadzorczych), a także w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych oraz sporządza opinie w sprawach bieżących problemów podatkowych klientów.

  Posiada również wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym przy transakcjach pozyskiwaniu kapitału w drodze emisji akcji lub obligacji oraz wprowadzaniu spółek na NewConnect (rynek akcji), na GPW (rynek regulowany), na Catalyst (rynek obligacji), transakcjach M&A oraz obsłudze emitentów w zakresie obowiązków informacyjnych i zasad ładu korporacyjnego.

  Brał udział w obsłudze prawnej szeregu transakcji dla podmiotów z branży instalacji sanitarnej, usług finansowych, ochrony zdrowia i biotechnologii, sklepów internetowych, produkcji pierścieni, obróbki metali, paliw płynnych oraz spożywczej.

  Radca prawny i doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada certyfikat Doradcy w ASO (rynek NewConnect i Catalyst) nadany przez GPW.

  Włada biegle językiem angielskim.

 • Justyna Wolna

  Justyna Wolna
  aplikant radcowski

  Jest członkiem zespołu prawa pracy i prawa gospodarczego.

  Prowadzi obsługę Klientów Kancelarii w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Przygotowuje i opiniuje umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie działalności konkurencyjnej oraz inne dokumenty związane z nawiązywaniem stosunku pracy. Ponadto sporządza regulaminy oraz tworzy procedury wewnątrzzakładowe, uwzględniając potrzeby Klientów oraz formę i rodzaj prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

  Bierze czynny udział w przygotowaniu oraz wdrażaniu w zakładach pracy nowych systemów czasu pracy, wynagradzania oraz premiowania. Wspiera Klientów w kompleksowej obsłudze zakładów pracy chronionej oraz doradza w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych.

  Analizuje, opiniuje i sporządza wszelkiego rodzaju umowy cywilnoprawne występujące w obrocie gospodarczym, nadzorując prawidłowość ich wykonania. Bierze czynny udział w negocjacjach wszelkich umów oraz porozumień zawieranych przez przedsiębiorców.

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i aplikant radcowski. Szczególne miejsce w jej praktyce zawodowej zajmuje prawo pracy oraz prawo cywilne prawo.

  Posługuje się językiem angielskim.

 • Adam Karbowy

  Adam Karbowy
  doradca podatkowy, prawnik

  Jest członkiem zespołu prawa podatkowego oraz prawa gospodarczego.

  Jego zainteresowania koncentrują się głównie wokół krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego oraz prawa handlowego. Zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym i postępowaniami podatkowymi. Wspiera klientów w procesie zakładania działalności gospodarczych we wszelkich formach prawnych oraz optymalnej reorganizacji i transformacji spółek.

  W ramach swojej działalności zawodowej zajmuje się również tworzeniem dokumentacji cen transferowych. Połączenie wykształcenia ekonomicznego oraz wiedzy podatkowej z powodzeniem wykorzystuje m.in. w przygotowaniu analiz benchmarkingowych na potrzeby dokumentacji.

  Wykorzystując podsiadaną wiedzę ekonomiczną wspiera również Klientów Kancelarii, we wdrożeniach polityk bezpieczeństwa danych osobowych w zakresie procesu szacowania ryzyka.

  Pasjonuje się również nowymi technologiami oraz zajmuje się zagadnieniami podatkowymi z nimi związanymi. Posiadaną wiedzę wykorzystuje z powodzeniem przy wdrażaniu u Klientów Kancelarii nowych technologii np. mających wpływ na kwestię ochrony danych osobowych.

  Ukończył studia magisterskie na Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza oraz na kierunku Finanse i Rachunkowości Biznesu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a także studia licencjackie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

  Posługuje się językiem angielskim oraz w podstawowym zakresie językiem francuskim.

 • Logo KMS Skibicki Spółka Partnerska

  Małgorzata Kuczenko
  specjalista ds. ochrony danych osobowych

  Wspiera zespół prawa gospodarczego w projektach RODO.

  Jej zainteresowania koncentrują się głównie wokół ochrony danych osobowych i prawa konsumenckiego. Z powodzeniem przygotowała i wdrożyła wraz z zespołem Kancelarii dokumentację oraz procedury ochrony danych osobowych, zarówno w dużym sklepie internetowym, jak i w jednostkach ochrony zdrowia. Posiada rozległą wiedzę, pozwalającą na prowadzenie procesów oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) i szacowania ryzyka.

  Ponadto doradza zespołowi prawa gospodarczego przy tworzeniu regulaminów sklepów internetowych i regulaminów konkursów, jak i w niezbędnych w tym zakresie politykach bezpieczeństwa i prywatności.

  Interesuje się również zagadnieniami prokonsumenckimi, wspierając Kancelarię w postępowaniach z zakresu dochodzenia roszczeń, dotyczących rękojmi i gwarancji umownej.

  Ukończyła studia magisterskie na kierunku prawno – ekonomicznym, prowadzonym wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Prawa i Administracji. Równolegle jest absolwentką Wydziału Zarządzania UEP, gdzie obroniła pracę magisterską z obszaru logistyki krajowej i międzynarodowej.

  Włada biegle językiem angielskim, równolegle poszerzając swoją wiedzę z języka rosyjskiego.

 • Logo KMS Skibicki Spółka Partnerska

  Łukasz Jóźwiak
  specjalista ds. prawa cywilnego

  Jest członkiem zespołu prawa gospodarczego.

  Student V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seminarzysta prof. UAM dr hab. Leopolda Moskwy, pod kierunkiem którego przygotowuje pracę magisterską z zakresu uchwał nieistniejących w spółkach kapitałowych. Doświadczenie zdobywał od trzeciego roku studiów, praktykując w poznańskich kancelariach prawnych.

  Zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorstw, szczególnie w obszarze prawa handlowego. Bierze czynny udział przy sporządzaniu projektów uchwał organów spółek, przygotowuje projekty połączeń oraz podziałów przedsiębiorstw, jak również wspomaga Klientów Kancelarii podczas dokonywaniu wpisów w postępowaniach rejestrowych.

  W Kancelarii odpowiedzialny jest również za sporządzanie oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych występujących w obrocie gospodarczym.

  Wspiera projekty Kancelarii dotyczące wdrażania procedur ochrony danych osobowych, w tym przygotowuje konieczne dokumentacje . Zajmuje się tworzeniem regulaminów sklepów internetowych, a także niezbędnych polityk bezpieczeństwa i prywatności.

  Posługuje się językiem angielskim oraz w podstawowym stopniu językiem rosyjskim.