Obsługa Prawna

 • Sprawy korporacyjne

  Kompleksowo organizujemy i nadzorujemy cały proces tworzenia nowych podmiotów począwszy od przygotowania projektów umów spółek, statutów i porozumień wspólników uwzględniających indywidualne oczekiwania i potrzeby Klientów, poprzez udział w negocjacjach i asystę przy zawarciu kontraktów, a skończywszy na dopełnieniu wszystkich formalności przed sądem rejestrowym oraz organami administracji.

  Przygotowujemy i negocjujemy w imieniu Klientów umowy nabycia akcji lub udziałów oraz umowy finansujące takie transakcje. Wspieramy naszych Klientów przy tworzeniu dokumentacji korporacyjnej: uchwał, protokołów z obrad organów spółek i innych dokumentów wymaganych przez kodeks spółek handlowych.

 • Umowy w obrocie gospodarczym

  Obsługujemy całościowo procesy tworzenia umów nazwanych i nienazwanych w obrocie gospodarczym, począwszy od ustalenia lub wynegocjowania ich zakresu, aż do nadzoru nad ich podpisaniem. Przygotowujemy i opiniujemy zarówno umowy związane z obrotem gospodarczym, sprzedażą majątku, jak i kontrakty pracownicze, uwzględniając zarówno ich aspekty prawne, jak i skutki podatkowe.

  Specjalizujemy się w przygotowywaniu umów nienazwanych związanych z szeroko pojętymi procesami logistycznymi, jak również umów zawieranych w procesie budowlanym, zarówno z generalnym wykonawcą, jak i z podwykonawcami.

  Wspieramy naszych Klientów w negocjacjach, gwarantując biznesowe podejście do zawieranego kontraktu, przy zachowaniu wysokich standardów prawnych i klarowności proponowanych rozwiązań.

 • Legal compliance

  Oferujemy unikatową na rynku prawnym usługę polegającą na wdrożeniu polityki zgodności (legal compliance). Celem polityki jest uniknięcie ryzyka wynikającego z niezgodności działań z przepisami prawa, wewnętrznymi regulacjami oraz międzynarodowymi standardami etyki w biznesie.

  Dzięki naszym rzetelnym badaniom działań podejmowanych przez przedsiębiorców uwzględniającym sferę ich aktywności gospodarczej oraz wdrożeniu programów zgodności, nasi Klienci unikają skarg i roszczeń.

  Dbamy o to, by nasi Klienci ograniczyli do minimum ryzyko naruszania, przez kadrę menadżerską i pracowników, standardów zarówno w kontaktach z klientami jak i podczas codziennego wykonywania innych obowiązków służbowych.

  Przygotowywana przez nas polityka zgodności (polityka compliance) jest narzędziem, które pomaga unikać ryzyka niezgodności z obowiązującymi regulacjami.

 • Ochrona danych osobowych RODO

  Zapewniamy wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych i ochrony informacji. Naszymi klientami są zarówno podmioty świadczące usługi IT, sklepy internetowe jak i przedsiębiorcy z branży FMCG.

  Przygotowujemy dokumenty związane z szeroko pojętą ochroną informacji począwszy od umów o zachowanie poufnościpo wewnętrzne procedury ochrony informacji.

  Przeprowadzamy audyty przedsiębiorstw pod kątem zapewnienia zgodności z RODO – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

  Przedstawiamy raport z badania szczegółowo określający zagadnienia wymagające odpowiedniego dostosowania.

  Proponujemy adekwatne działania mające na celu wyeliminowanie istniejących zagrożeń z zakresu przetwarzania danych.

  W zależności od wyniku audytu – dostosowujemy dokumentację przeprowadzając konieczne analizy, w tym ocenę skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych (DPIA).

  Wspieramy we wdrożeniu „szytej na miarę” dokumentacji przetwarzania danych osobowych.

  Monitorujemy procesy przetwarzania danych.

 • Prawo autorskie w praktyce gospodarczej

  Zajmujemy się również szeroko rozumianą ochroną praw do wizerunku, utworów naukowych, jak również prawnymi aspektami ochrony produktów informatycznych włączając w to pełną obsługę sporów na tym tle.

  Tworzymy od podstaw lub korygujemy i rozbudowujemy istniejące dokumenty regulujące przeniesienie majątkowych praw autorskich czy też praw wynikających z udzielonych licencji.

  Opiniujemy umowy o pracę, umowy o dzieło i kontrakty zawierające w sobie elementy związane z przeniesieniem praw autorskich z uwzględnieniem wynikających z tego konsekwencji podatkowych.

  Prowadzimy doradztwo i współpracujemy z rzecznikiem patentowym w zakresie rejestracji patentów i znaków towarowych, zarówno przed polskim Urzędem Patentowym jak i w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante.

 • E-commerce

  Doradzamy podmiotom zaangażowanym w e-biznes przygotowując regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz regulaminy przetwarzania baz danych, uwzględniając jednocześnie specyfikę prawa ochrony konsumentów.

  Oferujemy w szczególności: tworzenie regulaminów sklepów internetowych, opracowywanie informacji w zakresie wykorzystania plików cookies, przygotowywanie polityki prywatności, opracowywanie oświadczeń dla podmiotów korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 • Windykacja pozasądowa i sądowa

  Zawsze dążymy do odzyskania należności naszych Klientów na drodze pozasądowej w ramach negocjacji czy ugody, mając świadomość kosztów i czasochłonności postępowań sądowych.

  Jeśli nie odniesie to rezultatu zapewniamy we współpracy z najlepszymi praktykami zastępstwo procesowe obejmujące wszelkiego rodzaju postępowania sądowe, w tym procesy o zapłatę, uznanie czynności prawnej za bezskuteczną względem wierzyciela, ustalenie istnienia stosunku prawnego lub praw. Reprezentujemy także naszych Klientów w postępowaniach, w których występują oni w charakterze pozwanych.

 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (w tym zagadnienia dot. ZFRON)

  Przygotowujemy i opiniujemy dokumenty wiążące się z  zarówno z indywidualnymi jak i zbiorowymi stosunkami pracy (regulaminy). Przygotowujemy opinie prawne dotyczące wszelkich zagadnień związanych z prawem pracy.

  Doradzamy przy wyborze optymalnych form zatrudniania pracowników, wspólników oraz członków zarządów spółek kapitałowych.

  Dysponujemy bogatym doświadczeniem w doradztwie w zakresie stosunków pracowniczych w procesach przeobrażeń kapitałowych podmiotów gospodarczych, fuzji, podziałów i przejęć. Oferujemy pełną obsługę procesu transformacji.

  Posiadamy praktyczne doświadczenie w doradztwie związanym z wydatkowaniem środków z ZFRON, wydatkami w ramach IPR, w tym ich rozliczaniem na gruncie podatkowym, a także w przypadku kontroli prowadzonych przez PFRON.